Busstransporter

Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR) ska med hänsyn till branschens etiska riktlinjer och genomsitt trafiksäkerhetsengagemang bidra till att visionen realiseras. Hänsyn till trafiksäkerhet ska beaktas i varje beslut på alla nivåer från bransch till individ. BR anser att en utökad och effektiviserad kollektivtrafik i allmänhet och busstrafik i synnerhet är ett viktigt instrument för att öka trafiksäkerheten på våra vägar och därmed bidra till en bättre folkhälsa.

Detta innebär att BR ska:
• Kommunicera trafiksäkerhetspolicyn till interna och externa intressenter
• Kommunicera branschstatistik vad gäller trafiksäkerhet öppet och korrekt
• Verka för att branschen följer gällande lagar, regler och allmännavillkor
• Verka för att branschen förebygger tillbud och olyckor
• Verka för att busstrafiken prioriteras i planering/om byggnad av infrastruktur
• Verka för att busstrafikens gator och vägar prioriteras vad gäller underhåll
• Verka för att branschen har kompetens i trafiksäkerhetsfrågor
• Verka för att busstrafikens andel av persontransporterna ska öka
• Engagera, informera, utbilda och på andra sätt stödja medlemsföretagen i deras trafiksäkerhetsarbete
• Initiera, stödja och medverka i forskning och utveckling som medför att trafiksäkerheten i busstrafiken ökar
• Påverka, ställa krav på och samverka med intressenter till branschen. Med dessa åtaganden ser BR framemot att på ett fortsatt konstruktivt sätt bidra till att samtliga intressenter inom branschen ständigt förbättrar sitt trafiksäkerhetsarbete så att nollvisionen kan realiseras. För att ständiga förbättringar ska uppnås krävs även engagemang och stöd från externa intressenter till bussbranschen.

Läs mer på http://www.trafikverket.se